Camphill Landsbystiftelse i Norge er en ideell stiftelse med kontoradresse i Hommelvik i Trøndelag. Stiftelsen tilbyr helhetlige bo- og arbeidsfellesskap for unge og voksne med særlige omsorgsbehov. Landsbyene skal gi beboerne en trygg livssituasjon hvor de kan ta egne valg, få god omsorg, et meningsfylt arbeid og et rikt kulturliv.  

Stiftelsens oppgave er å etablere virksomheter som yter sosialtjenester samt å drive botilbud og tilrettelagt dagaktivitet i samsvar med gjeldene lovgivning for mennesker som trenger sosial omsorg eller som har spesielle sosiale behov. I tillegg er det 29 personer som benytter vårt dagtilbud. Landsbystiftelsen yter et helhetlig tilbud jfr. helsedirektoratets rundskriv I 7/2013.

I denne forbindelse vil Landsbystiftelsen arbeide for å utvikle sosiale samarbeids- og samlivsformer hvor mennesket får et liv i verdighet og respekt med egenutvikling og utfoldelse tilpasset de enkeltes iboende muligheter.

Grunnlaget for Landsbystiftelsens virksomhet er:

Rudolf Steiners antroposofi, spesielt ut fra tankene om den sosiale grunnlov og den sosiale tregrening, og den fellesskapsbestrebelse som søkes virkeliggjort i Camphill-bevegelsen, grunnlagt av Karl König.


Camphill Landsbystiftelsen ser det også som sitt ansvar å vise omsorg for natur og miljø gjennom biodynamisk / økologisk jordbruk og annen aktivitet samt å tilstrebe rettferdig handel. Landsbystiftelsen kan også opprette andre virksomheter og samlivs- og samarbeidsformer som blir drevet etter disse prinsippene.

Camphill Landsbystiftelse i Norge er en ideell stiftelse som siden 1966 har utført helse- og omsorgstjenester på vegne av kommunene og vi mottar et rammetilskudd over statsbudsjettet kapitel 761 post 72 som delfinansierer tilbudet vårt.

Stiftelsens landsbyer er lokalisert slik:

Vidaråsen Landsby i Sandefjord, Vestfold

Hogganvik Landsby i Vindafjord, Rogaland

Camphill Solborg i Ringerike, Viken

Jøssåsen Landsby i Malvik, Trøndelag

Camphill Rotvoll i Trondheim, Trøndelag

Vallersund Gård i Ørland, Trøndelag

Landsbystiftelsens virksomhet er åpen for omverden - alle som ønsker det er velkommen til å få informasjon og til å besøke stedet så langt dette ikke forstyrrer driften eller privatlivet til landsbyboerne og medarbeiderne. Besøk oss gjerne på åpen dag, julemarked eller lignende!

Det finnes Camphill-landsbyer over hele verden. Camphill Landsbystiftelse i Norge er medlem av Camphill Northern Region Association og det Sosialterapeutiske Forbund i Norge.